Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper : Bliek Toys & Hobby, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van verkoper, de koper, opdrachtgever;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Op alle aanbiedingen van verkoper, op alle door verkoper geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die verkoper verricht en op alle overeenkomsten waarbij verkoper direct danwel indirect partij is zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
2.5 Nietigheid van een of meerdere delen van deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven;
3.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij door het plaatsen van een order/bestelling of het akkoord geven aan een offerte daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.4 De prijzen zoals vermeld op de website of in aanbiedingen zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, verzend-, transport-, laad/loskosten en montage, tenzij anders vermeld. De prijs op het moment van het sluiten en na de prijscontrole van verkoper van de overeenkomst is de totaalprijs;
3.5 Voor bestellingen die aan koper bezorgd dienen te worden is verkoper gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze bezorgkosten bestaan uit:
• de reëel aan derden te betalen bezorgkosten;
• vermeerderd met een opslag ten behoeve van verkoper voor de “handling” en
administratie;
3.6 Indien de acceptatie afwijkt van het aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende acceptatie tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft;
3.7 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor verkoper geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft verkoper het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan koper door te berekenen;
3.8 Een aanbod geldt niet voor vervolgopdrachten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen
4.1 De op de website of in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;
4.2 Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;
4.3 Worden in de overeenkomst afmetingen of aanduidingen vermeld, dan worden deze eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 5 Levering
5.1 Levering geschiedt franco vanaf een order waarde van 75,- euro aan het adres van koper, tenzij partijen anders overeenkomen. Levering geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper;
5.2 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen of vooruitbetaling te verlangen. Na betaling van het (voorschot)bedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
5.3 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
5.4 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen een week na het ter beschikking stellen van de producten afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van koper;
5.5 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper;
5.6 Indien verkoper een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn met meer dan een maand dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen;
5.7 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. Bij een vooruitbetaling gaat de levertijd in na ontvangst van de betaling;
5.8 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Onderzoek, reclames
6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;
6.2 Eventuele tekorten en gebreken behoren tevens binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld;
6.3 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum;
6.4 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;
6.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;
6.6 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
- afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;
- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
6.7 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 7 Betaling
7.1 Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal koper binnen vijftien dagen na factuurdatum betaald dienen te hebben. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
7.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
7.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;
7.4 Betaling dient aan verkoper te geschieden, tenzij verkoper haar vordering op koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is, zal verkoper koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;
7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;
7.6 Een beroep op verrekening is koper niet toegestaan, tenzij verkoper de tegenvordering onvoorwaardelijk heeft erkend.

Artikel 8 Incassokosten
8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 300,00;
8.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;
9.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan kopers buiten de Benelux of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
9.4 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;
9.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
9.6 Voor het geval dat verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Garantie
11.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;
11.2 Deze garantie is beperkt tot:
- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk,
onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling,
onderhoud en opslag;
- leveringen aan kopers binnen de EU;
- de garantie die door de producent wordt gegeven;
- tot vervanging van de zaak;
- 14 dagen na ontdekking tenzij anders is overeengekomen;
11.3 Deze garantie vervalt:
- bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van
het geleverde;
- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen;
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
11.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;
11.5 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;
12.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
12.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
12.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde;
12.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;
12.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;
12.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;
12.8 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;
12.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten. Verkoper is ook nimmer aansprakelijk voor schade tengevolge van ondeskundig gebruik en / of ondeskundige of foutieve montage.

Artikel 13 Risico-overgang/vervoer
13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
13.2 Indien en voorzover verkoper of een derde het transport, verzending of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door koper aan verkoper is verstrekt, door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;
13.3 Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, stroomstoringen, computerstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen en vertragingen in de levering van zaken door toeleveranciers en ziekten van haar personeel worden daaronder begrepen;
14.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen;
14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
14.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
15.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;
15.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door verkoper tot stand gebrachte websites, webwinkels, brochures, ontwerpen, berekeningen, schetsen, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, prijslijsten, stalen en modellen, blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door koper zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 16 Export
16.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door verkoper worden overgedragen;
16.2 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan koper voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
17.2 Indien verkoper op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is verkoper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;
17.3 Koper stemt in met het feit dat zijn gegevens in het MDY-klantenbestand worden opgenomen. Dit bestand is als persoonsregistratie in beheer bij verkoper. Verkoper zal de gegevens uit dit bestand buiten het kader van haar eigen bedrijfsvoering niet zonder toestemming van de betreffende koper aan derde(n) ter beschikking stellen. Koper verplicht zich wijzigingen m.b.t. zijn gegevens schriftelijk aan verkoper door te geven. Indien koper dit nalaat, zijn de negatieve gevolgen daarvan uitsluitend voor zijn rekening en risico. Koper kan verkoper schriftelijk verzoeken een overzicht te verstrekken van de op hem betrekking hebbende geregistreerde persoonsgegevens.

Artikel 18 Geschillen
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en een koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Authentieke versie
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 21 Deponering
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 55227244.

B: BIJZONDER GEDEELTE, UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN.
Onder “consument” wordt verstaan een wederpartij van verkoper die natuurlijk
persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1. Het bovenstaande in de artikelen 1 tot en met 21 is van toepassing met de volgende aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen:
In het geval van artikel 3.6 is consument gerechtigd de overeenkomst als gevolg van de betreffende prijsverhoging te ontbinden;
Bij reclames of klachten over de uitvoering van de overeenkomst, onder meer als bedoeld in artikel 6.1, 6.2 en 6.3, geldt dat deze klachten/reclames binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven moeten worden ingediend bij verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Het bepaalde in artikel 7.6 is niet van toepassing;
Het bepaalde in artikel 9.5 is niet van toepassing;
Het bepaalde in artikel 13.2 is wat betreft het risico van het transport niet van toepassing;
Het bepaalde in artikel 18 is niet van toepassing.
C: BIJZONDER GEDEELTE, UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN DIE EEN TRANSACTIE “OP AFSTAND” (“Email”) AANGEGAAN ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7:46A E.V. VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
1. Uitsluitend bij bestellingen door consumenten via de webshop, waarbij de consumenten ervoor kiezen de producten op te laten sturen, zal de overeenkomst tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na aflevering van de goederen. Indien de consument ervoor heeft gekozen de producten af te halen bij het adres van koper, wordt de overeenkomst door partijen niet beschouwd als een overeenkomst op afstand, zodat de genoemde zichttermijn geen toepassing kent;
2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking;
3. Gedurende de zichttermijn mag het geleverde niet worden of zijn gebruikt. De consument doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen;
4. De consument kan het herroepingsrecht uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. De consument kan geen beroep doen op zijn herroepingrecht in de volgende gevallen:
- indien de overeenkomst betrekking heeft op zaken welke aan een sterke
waardevermindering onderhevig zijn;
- indien het geleverde niet onbeschadigd, compleet en in de originele en
onbeschadigde verpakking met alle zegels intact wordt geretourneerd;
- indien een product speciaal voor koper besteld/ingekocht moet worden;
- indien een product speciaal voor koper geassembleerd of gemaakt wordt;
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is verkoper gehouden het eventueel reeds door koper betaalde, waaronder begrepen de betaalde toezendingkosten, binnen 30 dagen aan koper terug te betalen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de consument.

Bliek Toys & Hobby